Föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns beteenden och levnadsvanor. Hanteringsstrategier i vården gynnas av ett samarbete med föräldrar eftersom de agerar i rollen som beslutstagare tills barnet fyller 18 år. Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt. Metod: Allmän litteraturstudie med systematisk sökförfarande. Tio kvalitativa artiklar utgjorde materialet. Artiklarna svarade upp till inklusionskriterierna peer review, ålder på barnen samt artiklar skrivna mellan år 2007-2017. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes följt av en integrerad analys. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som benämndes prehantering vid övervikt, hantering av övervikt och emotionell påverkan. Prehantering vid övervikt berörde föräldrars bedömning av sina barns viktstatus, föräldrars syn på orsaker till övervikt samt skäl till hjälpsökande. Kategorin hantering av övervikt innefattade föräldrars erfarenheter av viktminskande faktorer, barriärer i hanteringen av övervikt samt stöd. Slutsats: Föräldrar till barn med övervikt lever i en känslomässig och komplex situation. Det är därmed viktigt att sjuksköterskan använder sig av ett personcentrerat förhållningssätt för att kunna ta del av föräldrarnas verklighet och nå en konsensus i arbetet med att adressera barns övervikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)