Hälsa i fokus : förslag på hälsoträdgård i Tivoliparken, Kristianstad

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Sammanfattning: Kristianstads stadspark Tivoliparken är centralt belägen och har en underbar karaktär och är en sann rekreationsplats. Med frodande grön miljö erbjuds andhämtning från den stressiga staden. Tivoliparken är en tillgänglig park, med direkt anknytning till biosfärsområdet Vattenriket och Kristianstads innercentrum, som skapar en grön övergång mellan stad och natur. Med sina anor från 1800-talet tjänar Tivoliparken sitt syfte om att vara en offentlig park för alla, en omtyckt och betydelsefull park för Kristianstadborna. I dagsläget finns en utvecklingsplan för Tivoliparken som är utarbetad av Kristianstad kommun, som förklarar Tivoliparkens koncept och framtida utveckling. Tivoliparkens utveckling grundas på en vidareutveckling av de karaktärer som finns, dvs. finparksrummet, det aktiva rummet och det lugna upplevelse rummet. I stadsdelen är utvecklingen stor och flertal pågående och kommande projekt är under uppbyggnad och planering, i och kring Tivoliparken. Projektets bakgrunds idé, gällande en Hälsoträdgård i Tivoliparken, kom av Anders Persson, Trädgårdsdesigner i Kristianstad. Anders hade från början en vision om en plats för alla att mötas och njuta av trädgårdens innehåll. Syftet med examensarbetet var att presentera ett gestaltningsförslag av en Hälsoträdgård i just Tivoliparken, Kristianstad. Examensarbetet har resulterat i ett gestaltningsförslag om en Hälsoträdgård med hälsa i fokus. Hälsoträdgårdens innehåll är format efter målgruppen, dvs. besökaren och användaren. Även Kristianstad kommuns önskemål och Anders Perssons vision är samordnade i gestaltningen. För ett genomförande av gestaltningsförslaget behövdes en större inventering av projektområdet och dess omgivning samt litteraturstudie ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Litteraturstudien baserades på tre frågeställningar som grundade en riktlinje för hur gestaltningen av Hälsoträdgården skulle genomföras. Gestaltningsunderlag efter inventering och litteraturläsning gällande Hälsoträdgårdens begrepp och innehåll resulterade i ett gestaltningsförslag. Förslaget visar på hur Hälsoträdgården kan upplevas i Tivoliparken och vad den har att erbjuda. Examensarbetet har visat betydelsen av att använda en lämplig grund som baserats på litteraturstudier och inventeringar, inför en gestaltning, då det ger ett resultat av bra design. Det har varit ett drivande arbete med utmaning om att gestalta efter de premisser som fanns i projektområdet samt det som bör finnas i en Hälsoträdgård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)