Barn i behov av särskilt stöd - vems beslut?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka förskolechefers uppfattningar av hur ett beslut fattas, samarbete under beslutsprocessen och uppföljning av ett beslut kring barn som är i behov av särskilt stöd. Studien tar avstamp utifrån de kategoriska och relationella perspektiven samt ifrån dilemmaperspektivet. Fem förskolechefer deltar i en kvalitativ metodstudie, i semistrukturerade intervjuer. Studien belyser att förskolechefer är de som fattar beslut men att specialpedagogen som finns på förskolan är av stor betydelse för hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd fungerar eller inte. Resultatet visar också att en dialog mellan pedagog, specialpedagog och förskolechef är grunden för ett välfungerande arbete, genom hela processen, från det att ett beslut tas till det att beslutet utvärderas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)