Den fysiska arbetsplatsens betydelse i en digital värld : En studie över kontorets förändrade betydelse till följd av digitaliseringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Fredrik Hedman; Malin Björnram; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det allt mer digitaliserade arbetet har stora effekter på hur, när och var arbetet utförs från. Digitaliseringen innebär ökad flexibilitet för arbetsgivare såväl som arbetstagaren där digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt och en förändrad arbetsmarknad. Syftet med arbetet är att genom intervjuer undersöka hur detta har påverkat kontorets funktion och utformning. Resultatet visar på att kontoret som effekt av digitaliseringen minskat i yta men fyller en viktig funktion för företag där dess funktion utgörs av kulturbyggande, lärande, marknadsstrategi mot kunder, attraktionskraft vid rekrytering likväl som en plats för att främja arbetstagarens välmående. När gränserna mellan arbete och fritid suddas ut och arbetet i större grad utförs på fritiden ställer detta även större krav på att fritiden kan ges plats på arbetet. Arbetsplatsen utformas som resultat i högre grad för att möta medarbetarnas förväntningar på trivsel, relationsskapande och intressen.Kontoret utformas även för att främja lärande, kunskapsutbyte och beteendereglering av medarbetare genom strategiska placeringar av olika interaktionspunkter och mötesplatser. Samskapande och flexibilitet till fluktuationer i på arbetsmarknaden främjas genom flexibla arbetsplatser, ökat antal projekt och mötesrum samt kompletterade arbetsplatslösningar såsom coworking.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)