Det upplevda varumärket : En fallstudie av H&M och Zara

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Sara Ganrot; Katarina Edgren; [2005]

Nyckelord: Business studies; Företagsekonomi;

Sammanfattning:

I dagens konsumtionssamhälle blir det allt viktigare att positionera sig rätt i kundens medvetande för att uppnå den önskade imagen. Nuförtiden räcker det inte längre att erbjuda funktionella värden utan även de emotionella har fått en betydande roll för kundens uppfattning av företaget. Många företag slåss om samma kunder och positionerar sig därefter vilket ofta medför att de har liknande marknadspositioner och att deras varumärken uppfattas på samma sätt.

Svenska H&M och spanska Zara är de två största klädkedjorna på den europeiska marknaden och i media skrivs det sällan om den ena utan att referera till den andra. Bilden som ges är att Zara är Spaniens svar på H&M. De anses vara stora konkurrenter med en liknande image och affärsidé. Zara öppnade sin första butik i Stockholm i september 2003 och är således fortfarande relativt nya på den svenska marknaden. Då de har planer på att under 2005 öppna ytterligare butiker i Stockholm vill vi se hur kunderna uppfattar varumärkena och huruvida deras bild överensstämmer med hur företagen positionerar sig. Således valde vi att utifrån en kvantitativ fallstudie på H&M och Zara undersöka de av kunderna upplevda varumärkena genom frågeställningen: Upplever H&M:s och Zara:s kunder att företagen innehar liknande marknadsposition? Vi har studerat de båda företagen utifrån den information vi fått från dem samt medias bild, som vi fann mycket intressant. Därefter gjorde vi en enkätundersökning vars resultat vi kopplande samman med de valda teorierna om varumärken och positionering.

Utifrån analysen har vi dragit slutsatsen att H&M och Zara inte innehar samma marknadsposition i Sverige då större delen av de svarande inte uppfattar dem vara konkurrenter eller ha en liknande image. Trots detta upplever kunderna att de är lika moderiktiga, stilskapande och spännande. De kunder som inte har vistats mycket i Spanien ansåg dock Zara vara mer exklusivt men H&M ansågs vara avsevärt mer prisvärt. Ur detta drar vi slutsatsen att kunderna anser Zara vara väldigt dyrt och inte alls så prisvärt som de vill förmedla. Detta kan vara ett resultat av att de saknar en tydlig uttalad affärsidé, något som kan leda till en oklar marknadsposition. Det kan även bero på att de är relativt nya på den svenska marknaden och inte använder sig av reklam utan förlitar sig på så kallad word-of.mouth. Vi ser också att svenska mediers bild av två stora konkurrenter inte stämmer med verkligheten men vi anar att denna bild skulle vara mer förenlig med de spanska kundernas då Zara i Spanien verkar vara mindre exklusivt samt har en 31% lägre prisnivå och därmed inte bara konkurrerar med H&M om moderiktighet, kvalitet och stilskapande utan även med priset.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)