Fältskiktsvegetationen 30 år efter beståndsanläggning : effekter av olika nivå på skogsskötselintensitet

Detta är en Master-uppsats från SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

Sammanfattning: En landsomfattande försökserie anlades mellan 1984 - 1988 med 15 försöksblock i Sverige. Syftet var att studera den totala effekten på virkesproduktionen av tre olika intensiva skogsskötselalternativ. Inom varje block upprättades en extensiv behandling som innebar att ingen åtgärd efter avverkning vidtogs, en normal behandling som motsvarade markägarens normala skötselintensitet vid tiden när försöken anlades. Slutligen fanns en intensiv behandling där ambitionsnivån skulle vara högre än vad som kunde anses vara normalt. Mitt syfte var att studera hur fältskiktets täckningsgrad och artantal påverkats av de tre olika skogsskötselintensiteterna på de tre försöksblocken Bjurholm, Edefors och Harads i Norra Sverige. På dessa block inventerade jag markvegetationen med fokus på fältskiktet i månadsskiftet mellan Juni och Juli 2013. Min inventering kompletterades med beståndsdata för trädskiktet som fanns tillgängligt för år 2011. Mina resultat från studien visar att flest fältskiktsarter fanns inom normal behandlingsyta i block Bjurholm och Harads som var de två artrikaste blocken i min studie. I Edefors var artantalet mindre än hälften jämfört med de två andra blocken och där var skillnaden mellan behandlingsytorna liten. Med regressionsmodeller tydliggjordes att, antalet arter i fältskiktet ökade med stigande volym stående skog i två av blocken, samt att fältskiktets totala täckningsgrad för blocken sammanslaget minskade med ökat stamantal ha-1. Markberedning har sannolikt påverkat antalet fältskiktsarter, i de två block där markberedning har utförts är antalet fältskiktsarter högst i de två behandlingsytorna som är markberedda med harv. Tydligaste effekten för en enskild art var för Vaccinium myrtillus, i block Bjurholm och Harads. Där hade normal och intensiv behandlingsyta statistiskt signifikant högre täckningsgrad än den extensiva behandlingsytan vilket kan vara relaterat till trädskiktets utveckling. Baserat på tolkningen av diversitets- och jämnhetsindexen samt diversitetprofilen så minskade fältskiktets diversitet och jämnhet i block Bjurholm med stigande skogsskötselintensitet. Dominansindexet visade på ökande dominans med ökande skogsskötselintensitet i block Bjurholm. I block Edefors däremot så ökade diversiteten och jämnheten med stigande intensitet. Inga tydliga mönster gick att utläsa från block Harads med avseende på indexen och diversitetsprofilen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)