Underentreprenörernas ekonomistyrningsarbete i partneringprojekt : En studie som speglar krav och behov mellan avtalsparterna inom ekonomistyrningen i partneringprocessen

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Detta arbete har studerat underentreprenörernas sätt att arbeta med ekonomistyrning i partneringprocessen. Arbetet har utförts i samarbete med Företaget för att leta efter förbättringsmöjligheter med deras ekonomistyrning i de partneringprojekt som de utför. Partnering är en arbetsmetod i byggbranschen som har använts allt mer under de senaste åren, särskilt i Värmland. Arbetsmetoden går ut på att samarbeta för att uppnå projektets mål. Det som skiljer partneringprojekt mot traditionella projekt är öppenheten gentemot beställaren. När det kommer till ekonomistyrningen arbetar man månadsvis med redovisningen av ekonomin. Syftet med studien är att få ökad kunskap i hur ekonomistyrningen fungerar mellan underentreprenör, UE och partneringentreprenör, PE i partneringprojekt och att genom kartläggning av dagens ekonomistyrning kunna hitta förbättringsmöjligheter. Målet är att få en bild av hur ekonomistyrningen mellan UE och PE ser ut i dagsläget. En bild som speglar krav och behov för avtalsparterna, särskilt där det finns problematik. För att uppnå detta genomfördes en litteraturstudie för att få djupare kunskap inom området och kunna besvara en del av problemformuleringen. Den huvudsakliga metod som använts för studien var att genomföra en kvalitativ studie, i form av intervjuer och observationer. Resultatet visar att UE arbetar med en öppen och ärlig kalkyl där man visar alla poster på timmar och på alla olika material. Varje månad har ett prognosmöte med beställaren och entreprenören där får man visar hur ekonomin ser ut i dagsläget. Skillnaden på små och stora företag är liten. De har väldigt olika förutsättningar och deras stora utmaningar mellan varandra är kraftbalansen, kulturen, beslutsfattandet och trovärdigheten. UE tycker heller inte att det är svårt att anpassa sig till kraven som ställs från Företaget. Det finns en förbättringsmöjlighet som bör användas och det är att ställa hårdare krav på sina UE, speciellt när det kommer till arbetet med prognoser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)