Widareutbildning Wia Webben : En studie om engagemang i webbaserad kompetensutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande i Stem

Sammanfattning: Dagens tekniska utveckling innebär snabba förändringar för många yrken. För att medborgare ska fortsätta att vara anställningsbara krävs kontinuerlig vidareutbildning och kompetensutveckling. Att utbilda vuxna är emellertid inte helt bekymmersfritt eftersom de begränsar sig till det innehåll som de tycker är meningsfullt och har ett inneboende motstånd till att bryta invanda mönster. Ett tänkbart stöd för kompetensutveckling i arbetslivet är webbaserat lärande. Ännu bättre kan det bli när webbaserat lärande tar hänsyn till forskning om vuxnas lärande. Detta examensarbete syftade därför till att finna en teoretisk brygga mellan forskning på lärande hos vuxna och forskning på framgångsrika, webbaserade kurser. Med avstamp i den teoretiska modellen kunde sedan ett specifikt, webbaserat kompetensutvecklingsmaterial för ett företag analyseras. Studien använde sig av informanttriangulering i form av litteraturstudie, intervju med företagets kursstrateg och frågeformulär till kursens deltagare. All insamlade data analyserades med avseende på sitt innehåll och fördelades över ett flertal kategorier avbetydelse för vuxnas lärande i webbaserade kurser: möjligheter och hinder för lärande, förkunskapernas betydelse, problemorienterat lärande, instruktörens entusiasm och tillgänglighet, interaktion mellan deltagare, aktivt lärande samt användning av hjälpmedel. Då den teoretiska modellen applicerades på företagskursen framkom att kursen både innehöll och saknade flera av kategorierna för framgångsrikt lärande på webben. Med stöd i analysen kunde studien sedan lista elva riktlinjer för förbättringar av det kompetensutvecklande materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)