Industriellt byggande i trä : En inblick i användandet av trä vid uppförandet avflerbostadshus utifrån ett resursperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: I denna rapport belyses utmaningar som byggbranschen står inför. Rapporten fokuserar på byggmaterialet trä som eventuell lösning till problematiken kring den miljöpåverkan som branschen ger upphov till samt materialets lämplighet i en industriell process. Rapporten undersöker den industriella processen utifrån ett resursperspektiv samt relevanta begrepp och teorier relaterat till den industriella processen. Rapporten redovisar ett historiskt perspektiv på träbyggandet av flerbostadshus samt ger en inblick i hur branschen ser ut idag, genom en intervjustudie. Diskussionen som redovisas tar upp viktiga aspekter gällande det industriella träbyggandet, väger för- och nackdelar med trä som byggmaterial samt jämförs med de andra vanliga byggmaterialen, betong och stål. Slutsatsen som kunde fastslås var att trä har framträdande fördelar utifrån ett miljöperspektiv då det jämfört med de andra vanligt förekommande stommaterialen, inte bidrar med lika stora miljöfarliga utsläpp. Nackdelen med trä som stommaterial i flerbostadshus är dels bristande erfarenhet hos den större delen av byggbranschen, men även det faktum att materialegenskaper, såsom brännbarhet, medför byggtekniska lösningar som idag inte är lika väletablerade som de bygglösningar som finns i betong. Det framgår att prefabricering inom byggbranschen kan vara en lösning på att få en mer produktiv och effektiv bransch. Vidare kunde det konstateras att trä även är lämpligt utifrån ett prefabriceringsperspektiv och att materialet har egenskaper som blir fördelaktiga i en industrialiserad produktionsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)