Invasivitetsbedömning av Svenska stadsträd : med utgångspunkt i Malmö stad

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Exotiska stadsträdsarter används allt mer ofta inom nutida landskapsarkitektur för att tillhandahålla flera viktiga ekosystemstjänster i staden. Det pågår dock en livlig debatt om det är säkert att använda exotiska träd på detta sätt, och vissa vanliga stadsträdsarter förekommer på listor över invasiva växter. Dessa invasivitetsbedömningar utgår dock ifrån att växterna etablerat sig i naturen, och tar inte hänsyn till staden som potentiell spridningsbarriär. Den här uppsatsen presenterar en invasivitetsbedömning utifrån ett tydligt urbant perspektiv. En samlad lista över Malmös stadsträd jämfördes mot tre listor över invasiva växter. Detta identifierade 39 potentiellt invasiva tärdarter. För dessa utfördes en fördjupad bedömning av spridningsförmåga och ekologisk risk i svenska naturtyper, och en kort sammanvägd slutsats presenteras för varje art. Dessa artbedömningar utgör huvuddelen av arbetet. Resultatet visar att staden inte kan antas vara en säker spridningsbarriär mot naturen för de flesta arter, och att ett antal stadsträdsarter utgör ett hot mot biologisk mångfald i vissa svenska naturtyper. Resultatet ska inte tolkas som något generellt ställningstagande mot användningen av exotiska trädarter i staden. Snarare belyses komplexiteten i frågan, och vikten av en noggrann avvägning innan exotiska träd planteras. Sett i ett vidare sammanhang har landskapsarkitekturen ofta en marginell påverkan, jämfört med till exempel skogsbruket. Det finns ett behov av ett samlat regelverk för exotiskt växtmaterial i samhällets alla delar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)