Projektbeställares syn på projektbeställning i offentlig miljö

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Wincent Berglund; [2019-03-19]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie har som syfte att undersöka projektbeställning utifrån projektbeställares perspektiv med fokus på bemyndigande, direkt styrning, klarhet och oklarhet för att undersöka vad projektbeställare uppger är respektive bör vara viktigt i uppstartsfasen för lyckade projekt.Uppsatsen använder sig av en multimetodologisk ansats för att samla in empirin där både frågeundersökningar och semistrukturerade samtalsintervjuer används. Den kvantitativa empirin sammanställs sedan tre separata spindeldiagram, och den kvalitativt insamlade empirin kommer användas som komplement för att spåra projektbeställarnas tankar om vad de anser vara viktigt.De främsta resultaten var för denna studie att projektbeställare anser att kompetenta medarbetare är och bör vara viktigast för att starta upp ett lyckat projekt. Vidare så är det professionella idealet det som anses vara viktigast för projektbeställarna, men projektbeställarna anser att planeringsidealet bör vara mest förekommande i uppstartsfasen av projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)