Luftburna partiklar PM10 i Örebro stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Författare: Admir Dervisevic; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Luften som vi andas idag innehåller hälsofarliga partiklar. Partiklarna finns runt omkring oss och de kan variera i storlek. Flera av dem går under namnet PM10- partiklar, som är ett samlingsnamn på alla partiklar med medeldiameter under 10 μm. Vägtrafikens bidrag till partiklar mätt som PM10 i utomhusluften är väsentligt i stadsmiljöer. Jag har fått tillgång till mätdata på PM- 10 partiklarnas utsläpp som registrerats under år 2011vid mätstation på Rudbecksgatan i Örebro. Mätningar som utförs på Rudbecksgatan i Örebro visar att överskridandet sker under vissa årsperioder, men att halterna PM10 ligger inom MKN (Miljökvalitetsnormer) totalt per år. Bidraget är starkt årstids- och väderberoende. Under sen höst, vinter och framför allt under upptorkningsfasen på våren, kan partiklar från däckslitage och trafik uppvirvling stå för en totalt dominerande del av PM- 10 partikelhalterna i luften i gaturummet. För att begränsa partiklarnas förekomst har en miljökvalitetsnorm inrättas. Sedan 2010 är miljömålet att årsmedel inte får överskrida 20 en miljondels gram per kubikmeter luft (μg/m3), och dygnsmedel 35 μg/m3 inte får överskridas 37 gånger per år av halter PM10 i luften. Mätningar visade att vid flera tillfällen har PM-10 partikel mängden i luften överskridit MKN under år 2011. Främsta orsaken var vägtrafik och användning av dubbdäck. Ökade mängder av partiklar har dålig påverkan på människans hälsa. Flera studier visar att PM10- partiklar ger upphov till astma och andningsproblem. I vissa fall ger luftföroreningar upphov till försämring av sjukdomstillstånd och förtid död. Åtgärder för att minska emissionerna är av två slag: minska bildningen av slitagepartiklar och minska uppvirvling av partiklar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)