Materialplanering : för optimerade logistiska processer med avseende på tid och kostnad.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Planering, styrning och uppföljning är viktiga processer inom materialplanering och inom dess flöde från leverantör till slutkund. Planeringsprocessens aktiviteter kan även ha en avgörande effekt på tillgängligheten av företagets produkter. I detta examensarbete granskas hur planeringen kan optimeras för olika produkter, med målet att ta fram rutiner kring hanteringen av produktplanering för att bidra till en bättre effektivitet ur ett helhetsperspektiv.Det finns ett behov av ett tydligt ramverk för att optimera förutsättningarna för planering av komplexa kundorder. Planeringsprocessen är i behov av kringliggande aktiviteter för ett optimalt utfall och baseras på logistiska och ekonomiska verktyg och metoder. Vid effektiv tillämpning kan ledtiderna reduceras och bakåtplaneringen förenklas, då rätt produkter lagerhålls och orderläggning sker vid rätt tidpunkt, med optimerad beställningskvantitet för att minimera de kostnader som kan uppstå. Därutöver krävs ett helhetstänk, där hela försörjningskedjan är involverad. Relationerna i nätverket är en viktig aspekt för en optimerad planering för säkerställande av en god leveransprecision.Det ramverk som tagits fram inkluderar ett grundtänk med logiskt tänkande, effektiva kommunikationsvägar och rätt sak på rätt plats vid rätt tillfälle. Men det bör poängteras att varje organisation är unik och bör anpassa tillvägagångssätt efter sin egen verksamhet, men ändå tillämpa det tankesätt som ramverket medför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)