Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet
till låga kostnader: en studie i samarbete med Nolia AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrunden till examensarbetet är att Nolia har problem med att utföra
kundundersökningar med god validitet och reliabilitet av besökarna på de
mässor som de arrangerar. Nolia har inga stora resurser att genomföra
sådana undersökningar men anser ändå att dessa är av stor betydelse. Syftet
med detta examensarbete är alltså att ta reda på vilka undersökningsmetoder
som är lämpliga för ett litet företag med begränsade resurser som vill
genomföra undersökningar av besökare på mässor med god validitet och
reliabilitet.

Insamlingen av data gjordes genom litteraturstudier, intervjuer och genom
att utföra två kundundersökningar. Litteraturstudierna har givit
välbehövliga kunskaper om undersökningar och har fungerat som en grund för
hela examensarbetet. Intervjuer har använts för att inrikta kunskaperna mot
undersökningar i samband med mässor. De undersökningar som genomförts har
använts för att i praktiken testa de metoder som valts.

Studien visar att de metoder som bör väljas vid genomförandet av en
undersökning varierar beroende på typ av mässa samt vilka förutsättningar
som finns. Generellt kan sägas att enkätundersökning i kombination med
fokusgrupp kan fungera bra för företag som Nolia som inte har tillgång till
så stora resurser. Hur urvalet skall göras beror till stor del på vilka
resurser som finns samt vilken information som finns tillgänglig. På de
flesta mässor Nolia anordnar finns inte tillgång till någon ram över
populationens enheter. Vid dessa mässor kan en form av systematiskt urval
användas. Denna metod medför dock problem att få ett representativt urval.
En metod som istället rekommenderas av författarna är att vid ingången dela
ut en enkät till exempelvis var 30:e person som besöker mässan.
Respondenten får sedan tillbaka inträdet om enkäten lämnas tillbaka ifylld
innan respondenten åker hem.

I de fall där tillgång till en ram finns kan undersökningen utföras efter
mässan. Fördelen med detta är att det är betydligt enklare att få ett
bättre urval. Hur urvalet skall göras beror på hur den ram som finns
tillgänglig ser ut. Består enheterna i ramen av grupper kan gruppurval med
fördel användas.

I framtiden rekommenderas Nolia att efter varje utförd undersökning inte
bara sammanställa data utan att också titta på hur själva
undersökningsmetoderna fungerat och var det finns utrymme för förbättringar
i undersökningsprocessen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)