Integrerade grundsärskoleelever i grundskolan. En mikroetnografisk fallstudie om samverkan och det specialpedagogiska görandet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Eva Sigvant; [2014-11-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att identifiera och beskriva samverkan mellan grundskola och grundsärskola då det gäller integrerade grundsärskoleelever på högstadiet och hur förutsättningar för denna samverkan möjliggörs samt att observera hur undervisningen organiseras för grundsärskoleeleverna då de är integrerade i grundskolan. Teori: Studien är inspirerad av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet, KoRP, som är ett relationellt perspektiv där man studerar människan i sitt sammanhang med fokus på inkluderingsfrågor. Metod: Studien är en mikroetnografisk fallstudie utförd på en skolenhet. I insamlandet av empirin har halvstrukturerade intervjuer samt klassrumsobservationer använts som metod. Resultat: I resultatet framträder samverkan kring integrering på formellt och informellt plan. Möjligheter och hinder för samverkan kring integrering identifieras också. I organiseringen av undervisningen för de integrerade grundsärskoleeleverna identifieras fem kategorier av det specialpedagogiska görandet: ett tillåtande och inkluderande klassrumsklimat, en till en-relation, arrangerade samspelssituationer, individualisering och feedback. Nyckelbegrepp: ”En skola för alla”, samverkan, integrering och inkludering samt det specialpedagogiska görandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)