... Vad händer sen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Högre utbildning har under längre tid diskuterats i relation till arbetsmarknaden, där kraven på anställningsbarhet under det senaste decenniet blivit mer uttalat. Dock ifrågasätts universitetsutbildningens utformning och dess relevans för arbetslivet, då mycket av undervisningen fokuserar på abstrakta teorier istället för konkreta metoder. Detta dilemma dyker även upp inom de utbildningar som ska forma dagens idrottsvetare. Syftet med studien är att belysa hur studenterna på det Idrottsvetenskapliga programmet vid Malmö Universitet upplever utbildningens innehåll och utformning i korrelation till sin framtida anställningsbarhet. Undersökning utgår därav från tre frågeställningar (1) vilka är de bakomliggande motiven till att man väljer det idrottsvetenskapliga programmet? (2) På vilket sätt upplever studenterna att utbildningens innehåll givit dem förutsättningar respektive motsättningar för deras framtida anställningsbarhet? (3) Hur upplever studenterna arbetsmöjligheterna efter avslutad utbildning? Studien baseras på en digital enkät av kvalitativ karaktär som empirisk insamlingsmetod, där enkäten har besvarats utav 49 stycken aktiva idrottsvetarstudenter som studerar på Malmö Universitet. Med hjälp av Lindbergs (2016) tre perspektiv (bildnings-, konkurrens- samt nyttoperspektivet) på den högre utbildningen och dess önskvärda resultat kommer begreppet anställningsbarhet i korrelation till utbildningens innehåll att definieras och sättas i relation till respondenternas perspektiv samt uppfattningar av fenomenet. Resultatet visar på att studenterna både har ett långsiktigt- och kortsiktigt perspektiv på vad den idrottsvetarutbildningen önskas resultera i. Genom det långsiktiga perspektivet menar studenterna att utbildningsinnehållet genererat generiska färdigheter, genom den teoretiska anknytning som utbildningen har och som givit dem förutsättningar för att klara av marknadens behov och därav öka chansen till anställningsbarhet. Det breda utbildningsinnehållet resulterade även i en personlig utveckling samt kritisk reflektion och problemlösning, med andra ord en självständig utveckling i form av ökade allmänkunskaper. Medan det kortsiktiga perspektivet resulterade i en önskan och förväntning om att undervisningen skall vara mer praktisk och skapa en konkret yrkesidentitet, att utbildningen skall resultera i en anställningsbar individ utifrån vad marknaden önskar idag. Resultatet visar på en tydlig förbindelse mellan anställningsbarhet och utbildningsinnehållet, då begreppen interagerar. Utbildningens innehåll tycks vara det mest väsentliga i anställningsbarhet då studenten därigenom erhåller viktiga färdigheter samt kompetenser för det kommande arbetslivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)