Hur bemöts ADHD i förskolan? : En kvalitativ studie ur förskolepersonalens perspektiv på bemötande av barn med ADHD

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte var att få en fördjupad insikt i hur personalen i förskolan ser på bemötande av barn med ADHD. Metoden som valdes för studien har en kvalitativ ansats med intervjuer som genomförts med åtta verksamma pedagoger. Det teoretiska perspektiv som använts till analys och tolkning är det sociokulturella perspektivet. Resultatet visar att personalen använder sig av ett lågaffektivt bemötande där barnets behov kommer främst. Studiens slutsats är att de flesta barn inte har en ADHD-diagnos redan i förskolan, men trots denna gråzon finns det metoder och handlingsplaner som möter barn inom ADHD kriterierna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)