Närståendes upplevelse av att bevittna hjärtstopp : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: År 2019 rapporterades 8404 hjärtstopp i Sverige. Enligt de europeiska riktlinjerna för hjärt-lungräddning (HLR) rekommenderas närstående att erbjudas att delta vid HLR. Studier har dock visat att det finns en negativ inställning hos vårdpersonal mot närståendebevittnad HLR med anledning av en oro över för negativa konsekvenser av deltagandet. Följsamheten mot riktlinjerna är därför låg. Det finns behov av ökad kunskap om närståendes upplevelser. Syfte: Att beskriva närståendes upplevelse av att bevittna hjärtstopp. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes där 10 vetenskapliga artiklar hämtades från databaserna Cinahl och PubMed. Både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar inkluderades. Analysen är genomförd med hjälp av Kristenssons integrerade analysmetod. Resultat: Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier: en känslomässig utmaning, att närvara eller inte närvara, behov vid händelsen ochhändelsens långsiktiga påverkan respektive sex underkategorier: att inse allvaret, utomståendes påverkan på närstående, att närvara, att inte närvara, verkligheten sätts i gungning, psykisk påfrestning. Slutsats: Närstående som bevittnat hjärtstopp upplever ofta känslor som hjälplöshet, rädsla och otillräcklighet där bemötande och information från sjuksköterskan är mycket viktig. Resultatet bidrar till medvetenhet och förståelse hos sjuksköterskan kring de närståendes livsvärld och de behov som finns hos de närstående för att förbättra välbefinnandet under och efter bevittnat hjärtstopp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)