Förändringsarbete från anställdas perspektiv : En kvalitativ fallstudie på hur anställda upplevde en ERP-förändring.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: En implementering av ett nytt affärssystem kan jämföras med att verksamhetens ryggrad byts ut, ett affärssystem är till för att skapa en enhetlig informationshantering av aktiviteter. Att genomföra och implementera ERP-lösningar är utmanande och komplexa projekt i många hänseenden. Verksamheter behöver implementera nya affärssystem för att omvärlden ställer allt högre krav som leder till att verksamheter måste förändra sig och anpassa sig för att uppnå maximal effektivitet för att i sin tur kunna möta omvärldens krav som ställs på företagen. Studiens baseras på Karl E. Weicks teori om meningsskapande och Kurt Lewins förändringsprocessteori samt tidigare forskning. Syftet med den här uppsatsen är att få en djupare förståelse för hur anställda upplever förändringsarbete vid implementering av ett nytt affärssystem. Detta utifrån ledarnas och medarbetarnas egna upplevelser och hur det påverkar deras meningsskapande gällande förändringsarbetet. Studien bygger på en fallstudie som har utförts på en tillverkningsenhet i Västsverige. Studiens forskningsfrågor har besvarats med hjälp av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. Resultatet och diskussion av studien har påvisat att det finns vissa faktorer som bör beaktas under ett förändringsarbete. Det kan vara faktorer som ledningen i viss mån kan påverka, till exempel ledarskap, delaktighet, information och kommunikation. Det kan också vara individens personlighet som är avgörande för hur dessa faktorer anammas. Något som studien påvisar är att det är viktigt att fokusera på hur budskapet tas in av individer snarare än hur budskapet formuleras ut till individer, detta för att individer skall få rätt förutsättningar för att skapa mening. Studiens slutsats är att det behövs ett tydligt och strukturerat ledarskap och att ledningen behöver avsätta tid för att alla typer av ledare ska kunna stötta och engagera sina medarbetare under ett förändringsarbete. Slutligen visar studien att det är viktigt att fortsätta informera och ha projektmöten när oförberedda händelser sker för att de inte involverade skall förlora tillit till projektet och för att inte individer ska skapa egna tolkningar kring situationen då det kan påverka meningsskapandet negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)