Full fart framåt eller dags att dra i nödbromsen? En studie om arbetsvilkoren i tågbranchen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Den andra juni 2014 utlöste fackförbundet Seko den omtalade tågstrejken som var en kamp om anställningsvillkor och anställningsformer. Avregleringen av järnvägen har blivit mycket kritiserad, då vinstdrivande intressen hos privata företag fått negativa konsekvenser för järnvägen. Denna kvalitativa studie handlar om de förändrade arbetsvillkoren i samhället och hur detta kommit att återspeglas i tågbranschen. Genom kvalitativa djupgående intervjuer har deltagarna i denna studie, som alla varit berörda av strejken, kunnat redogöra för sina egna arbetssituationer. Syftet med studien är att spegla problematiken som uppstår när individer mer och mer står inför osäkra arbetsförhållanden. Problemformuleringens fokus är förändringen i arbetsmarknaden och hur detta har påverkat anställda i järnvägen. För att kunna förstå och förklara problemet utgår studien från Michel Foucaults teoretiska begrepp om disciplin och makt, samt Karl Marx begrepp om klass och alienation. Resultatet i studien visar på hur avregleringen av järnvägen resulterat i vinstdrivande intressen som i det här fallet genererat försämrade arbetsvillkor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)