“Business as usual” - En kvalitativ studie om hur team påverkas av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur team påverkas av att plötsligt ställa om till att arbeta på distans, där arbetet har utgått från följande frågeställning: Hur påverkas team och professionella gruppers sociala identitet av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete? Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med ett abduktivt förhållningssätt, vilken gör nedslag i organisationers aktuella situationer. Distansarbete och flexibla arbetsplatser är en pågående trend som leder till att fler organisationer väljer att tillämpa detta arbetssätt. Samtidigt riskerar utspriddheten att splittra organisationer och den sociala identitetsteorin har använts för att undersöka hur den sociala identiteten inom team påverkas av de förändrade arbetssätten. Resultatet visar att det fysiska mötet och de sociala interaktionerna på arbetsplatsen fyller en viktig roll för välbefinnandet. Att de uteblir under en period då distansarbete förespråkas på grund av en samhällskris, påverkar individerna i olika utsträckning och baseras främst på individuella preferenser. Likaså visar resultatet att de tio medverkande organisationerna har vidtagit åtgärder i försök att återspegla just detta - men i virtuell form - och har visat sig vara uppskattat bland de anställda. Distansarbetets påverkan på den sociala identiteten har varierat mellan såväl organisationer som individer och en övergripande organisatorisk splittring har inte kunnat identifieras. Arbetet bidrar med en ökad förståelse för hur team påverkas av detta plötsligt förändrade arbetssätt och kan användas för att sprida kunskap inom organisationer vilka överväger att tillämpa stora delar av distansarbete utan att en anpassningsfas har tillåtits. Med en ökad förståelse om vad plötsliga anpassningar till befintliga management-trender kan innebära, utan att organisatorisk anpassning tillåtits, kan ledare minska risken att fatta förhastade beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)