"Etiken genomsyrar hela skoldagen" : En kvalitativ studie om hur lärare upplever sin etikundervisning.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att synliggöra hur lärare undervisar i etik inom religionskunskap samt att undersöka vilka utmaningar de upplever med etikundervisning. För att besvara studiens syfte har individuella intervjuer genomförts med fyra olika lärare som undervisar i årskurs 4 – 6 och som har behörighet att undervisa i religionskunskap. I studien har en kvalitativ metod använts och en sociokulturell teori har använts när resultatet har diskuterats.  Resultatet visar att lärare huvudsakligen använder fyra metoder när de undervisar i etik inom religionskunskap. Lärarna använder sig av fallbeskrivningar, fyra hörn-övningar, fiktiva land och etiska begrepp när de undervisar i etik inom religionskunskap. Det framkommer dock att lärarna i studien upplever att etiken mestadels behandlas i samband med värdegrundsfrågor. Lärarna menar att etik är något som genomsyrar hela skoldagen och att etiska samtal sker kontinuerligt i samband med exempelvis konflikter i klassen eller vid samtal om vad som händer i samhället. Resultatet visar även på de utmaningar som lärare upplever när de undervisar i etik. Lärarna upplever brist på tid, svårigheter med att bedöma eleverna i etik samt en osäkerhet när elever har etiska åsikter som strider mot skolans värdegrund. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)