Ergometercykeltest visavi Steptest : Fysiologisk jämförelse mellan två skilda arbeten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Marcus Andersson; Tobias Johansson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:   Syfte och frågeställning Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan hjärtfrekvens (HF), skattad ansträngning samt syreupptag i jämförandet av två arbetsformer; ergometercykel och steplåda. Frågeställning var: hur ser sambandet ut mellan arbetseffekt och HF samt skattad ansträngning för de två arbetena på de givna submaximala effektnivåerna 75 Watt, 125 W samt 175 W. Studien har även för avsikt att jämföra den skattade ansträngningen på ergometercykel kontra den på steplåda vid försök att uppnå maxpuls. Vidare att jämföra den beräknade maximala syreupptagningsförmågan vid Rhyming & Åstrands steptest med den beräknade maximala syreupptagningsförmågan för denna studies modifierade Åstrandstest på ergometercykel. Dessa jämförs sedan med den bestämda maximala syreupptagningsförmågan på ergometercykel. Metod Datainsamlingen har skett genom att 16 testpersoner, åtta kvinnor och åtta män, utfört två maximala tester, ett On-linetest på ergometercykel Monark Ergomedic 839E där utandningsluften analyserades i blandningskammmare (Oxycon Pro, Jaeger GmbH) och ett på steplåda där enbart HF och skattad ansträngning registrerades med pulsklockan Polar Accurex plus och enligt Borgs RPE-skala, samt två submaximala tester, ett per redskap. Resultat Vid jämförelse av de två arbetena vid samma givna effekt var testpersonernas HF högre på samtliga submaximala effektnivåer. Testpersonernas upplevda ansträngning, enligt Borgs RPE-skala, var lika på både cykeln o steplådan om testpersonerna skattade 11 eller lägre. Skattade testpersonerna högre än 11 så upplevdes steplådan som mer ansträngande än arbetet på cykeln. Vid sammanställningen av resultaten för testpersonernas olika maximala test på cykel kontra steplåda var skillnaden i HF i medeltal liten. Diskussion och konklusion Möjlig orsak till att HF och skattad ansträngning var högre för arbetet på steplåda än cykel kan antas vara kraftåtgång. Arbete på steplåda sker vertikalt där acceleration krävs för varje steg upp på steplåda, och där kraft krävs vid inbromsning (excentriskt arbete) vid steg ned från steplåda. Troligtvis är detta mer energikrävande än att upprätthålla en konstant rörelse vid given belastning på cykel. På cykel sker arbetet i en stabilare position samt att energin i cykelns svänghjul hjälper testpersonen att upprätthålla den kraft som krävs för att uppnå given effekt.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)