”Jalla Jalla” En undersökning av SFI-lärares syn på social identitet, investment och språkinlärning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Susanne Angwald Brunke; [2010-03-04]

Nyckelord: Integration; SFI-undervisning; investment;

Sammanfattning: Hur ska SFI-eleverna snabbast möjligast kunna lära sig svenska? Det ärmånga intresserade av att få veta. Det debatteras frekvent i media och ett flertalforskare studerar svenska som andraspråk i termer av investment (uttryckerelevernas satsning i form av språkinlärning och satsningen påverkas såväl avderas egen insats som av det omgivande samhällets), integration, segregationoch social identitet nu.Studiens syfte är att beskriva tre SFI-lärares uppfattningar om vilka faktorersom påverkar SFI-studerandes svenskinlärning. Frågeställningen är följande:Hur ser lärare på språkinlärning, social identitet, investment och integration,samt eventuella samband däremellan? En kvalitativ intervjustudie genomfördes.Tre SFI-lärare anställda på komvux i en medelstor svensk stad har intervjuats.Det teoretiska ramverket för tolkning av materialet är ett försök tillhermeneutisk ansats inspirerad av kritisk teori, som möjliggör en interaktivprocess mellan intervjumaterial och teori. Analyskategorierna har framkommitdå jag har arbetat med intervjumaterialet.Studien pekar på att det finns problem inom SFI-utbildningen medgenomströmningshastigheten, integrationen, traumatiseringen, segregationenoch elevernas motivation, vilken bl.a. kan vara ett resultat av elevernas bristandekontakt med svenskar.SVA (Svenska som andraspråk)-inlärning påverkas av utbildningsbakgrund,språkkunskaper, hur nära inlärarnas språk ligger målspråket svenska, ålder,investment, motivation, integration och social situation.Lärarna reflekterar inte så mycket över sin egen roll i detta sammanhang utaninriktar sig mer på eleverna och deras problem och positiva och negativafaktorer i samband med inlärningen av SVA.Jag menar att det inte bara åligger eleverna att arbeta hårt utan att det krävsomfattande förändringar inom SFI-utbildningen och av lärarnas attityder, menframför allt stora attitydförändringar i samhället i stort och en förändring avsamhället så att invandrarna kan möta fler svenskar för att på detta sätt känna attdet finns mening i att lära sig det svenska språket. Eleverna får satsa mer, vilketde kan lättare om omgivningens attityd förändras, så att de trivs i Sverige.Eleverna bör också komma väl förberedda till lektionerna och inse att det krävsomfattande insatser av dem, men även köpa lexikon för att underlättainlärningen i svenska som andraspråk.Lärarna verkar lägga ner stort engagemang på att språkinlärning ska ske påbästa sätt, men är inte så insatta i termer som investment och social identitet.Social identitet och investment påverkar elevernas språkinlärning i hög grad.Språkinlärning, investment och social identitet är mycket influerade avvarandra, något som skolan och SFI skulle kunna dra stor nytta av att studeramer ingående för att undgå dikotomisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)