Kapitalkravet i ABL - Bör kapitalkravet avskaffas för att göra aktiebolagslagen konkurrenskraftig?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: För att bilda ett privat aktiebolag i Sverige krävs det att grundarna tillskjuter 25 000 kr, enligt Aktiebolagslagen (2005:551). Det lagstadgade kravet på aktiekapital har främst ansetts varit motiverat med hänsyn till dess funktion som borgenärsskydd, men numera anser den svenska lagstiftaren att det är aktiekapitalets funktion som seriositetsspärr som är av störst betydelse. Mot dessa funktioner ställs dock andra samhällsekonomiska ändamål, till exempel att främja ny- och småföretagande. Under 2000-talet har därför kravet på aktiekapital sänkts från 100 000 kr till 25 000 kr. Enligt den svenska lagstiftaren är det viktigt att den svenska aktiebolagslagen framstår som konkurrenskraftig med regelverken i andra EU-länder. Genom att ligga i linje med den internationella utvecklingen på det aktiebolagsrättsliga området kan lagstiftningen anses vara konkurrenskraftig. Sedan EU-domstolens avgörande i Centros-målet har alltfler länder valt att avskaffa kravet på aktiekapital, för att istället upprätthålla ett borgenärsskydd genom den insolvensrättsliga lagstiftningen. Mot bakgrund av aktiekapitalets funktion som borgenärsskydd och den internationella utvecklingen har den rättspolitiska debatten i Sverige kommit att handla om att avskaffa kravet på aktiekapital i den svenska aktiebolagslagen. Enligt flera kritiker är aktiekapitalet arbiträrt på så sätt att det inte utgör något relevant skydd samt att det finns alternativa sätt för borgenärer att kräva säkerhet för sina fordringar på idag. En diskussion kommer att föras om skälen för att avskaffa respektive behålla det lagstadgade kravet på aktiekapital med avsikten att göra den svenska aktiebolagslaggen mer konkurrenskraftig i jämförelse med andra utländska rättsordningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)