I skuggorna av det svenska samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna studie syftade till att få en djupare förståelse kring hur gömda kvinnors livssituation ser ut och vilken roll som det svenska samhällets skydd och stöd har i kvinnornas livssituation och vardag, samt vilka eventuella konsekvenser kvinnorna får i sin vardag med bakgrunden av det stöd och skydd som samhället erbjuder. De material som använts inom studien bygger huvudsakligen på den skuggrapport som Nätverket Gömda Kvinnor i oktober 2021 sammanställde och lämnade in till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT). Det insamlade material som använts inom studien har kritiskt analyserats genom en innehållsanalys, där även semistrukturerade intervjuer har använts som metod. Studiens teoretiska ansats har sin grund i radikalfeministisk teori och socialpsykologisk teori. Resultatet av studien visade bland annat att det stöd och skydd som samhället erbjuder gömda kvinnor inte fungerar fullt ut i praktiken, det har inte de skydd och stöd funktioner som de syftar till. Stöd och skyddet som samhället erbjuder kvinnorna utgörs av brister och systemfel som utsätter kvinnorna för en direkt fara, där kvinnorna själva har tilldelats ansvaret för att upprätthålla skyddet och ensamma ansvarar för konsekvenserna av systembrister och den mänskliga faktorns handhavandefel kring utlämnandet av kvinnornas skyddade uppgifter till obehöriga. Studien visar att upprätthållandet av skyddseffekten tvingar kvinnorna att helt eller delvis bryta med sina tidigare trygga sociala band, vilket begränsar deras liv och påverkar deras livssituation negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)