Vad påverkar underprissättning : En studie utförd på börsintroduktioner på aktiemarknaden Spotlight

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning har visat att det sker en genomsnittlig underprissättning för börsnoteringar. I denna studie har underprissättning för börsnoteringar på Spotlight Stock Market samt vilka variabler som påverkar graden av underprissättning undersökts för åren 2014-2019. Studien tar upp teorier med utgångspunkt i fenomenet underprissättning vid börsintroduktioner. Studien undersöker marknadsjusterad initial avkastning för första handelsdagen för börsnoteringar och testar sedan olika variablers förmåga att förklara underprissättning. De oberoende variablerna som studien behandlar är bransch, offer size, handelsvolym, företagets ålder vid börsnotering och teckningskurs. Det slutliga urvalet bestod av 99 börsnoteringar efter ett bortfall på 51 börsnoteringar. En multipel regressionsanalys tillämpas för att kunna fastställa de oberoende variablernas förklaringsgrad. Studien har visat att det mellan åren 2014-2019 sker i genomsnitt en initial kursuppgång på 14,53% för börsnoteringar på Spotlight under första handelsdagen. Vidare analys av resultatet visar att de flesta variablerna inte hade något statistiskt signifikant samband med graden av underprissättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)