Svenska preppers : Mellan individualism och solidaritet

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för preppers relation till riskerna i dagens samhälle och belysa deras balansgång mellan individualism och solidaritet. I studien har preppers syn på sig själva och deras drivkrafter undersökts. Studien är en kvalitativ undersökning gjord med semistrukturerade intervjuer genomförda via telefon. Analysen av det insamlade materialet bygger på teorier om risksamhället och individen i balansgång mellan individuell frihet och strukturellt tvång; tidigare forskning om just fenomenet prepping används också. Analysen görs utifrån begreppet risksamhälle eftersom prepping handlar just om ett förebyggande arbete mot överhängande risker. Med förförståelsen att prepping rör sig ifrån bilden av en stigmatiserad ensamvarg mot en mer solidarisk samhällsmedborgare har jag använt dikotomin individualism - solidaritet. Resultatet visar att svenska preppers lever med en balansgång mellan individualitet och solidaritet där de vill prioritera den egna säkerheten framför att eventuellt hjälpa andra. Studiens informanter visar att trots en bristande tilltro för myndigheter och upplevd falsk trygghet vill de tillhöra det sociala kollektivet - däremot vill de inte delta i de osäkra systemen som samhället bygger på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)