Samtal med vårdpersonal gällande barns övervikt : -Ett föräldraperspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Barns övervikt ökar i Sverige, vilket är en trend som behöver brytas. Vårdpersonal upplever att det är svårt att samtala om ämnet med föräldrar. Syfte: Undersöka och öka förståelsen för föräldrarnas perspektiv av samtalen med vårdpersonal gällande barns övervik samt identifiera barriärer inom kommunikationen. Metod: Arbetet är en allmän litteraturöversikt som visar på det sammanfattade kunskapsläge som råder. Resultat: Fyra kategorier samt 11 subkategorier har framkommit i resultatet. Föräldrar anser att bemötandet och relationen med vårdpersonal är viktig. Vissa ordval bör undvikas och föräldrarna bör mötas med respekt och inte skuldbeläggas. Familjecentrerad vård föredras. Föräldrar kan ha ett annat synsätt på vad som är mest motiverande för att genomföra en livsstilsförändring. Ett område som delade gruppen föräldrar är huruvida barnet ska närvara vid övervikssamtal. Rädsla att barnet ska ta skada uppgavs vara orsaken. Rådgivningen som ges kritiseras generellt. Föräldrars oro för barnets övervikt behöver tas på större allvar. Barriärer som okunskap, tidsbrist, övervikt och omedvetenhet hos föräldrar samt kulturella skillnader har också identifierats. Slutsats: Arbetet visar på att övervikt ska behandlas som vilket annat sjukdomstillstånd som helst. Familjecentrerad vård föredras där hela familjen involveras. Familjen ska mötas med respekt och inte skuldbeläggas. Kunskapsnivån och motivation till förändring kan förbättras av vårdpersonal. Negligera inte oro för övervikt. Barriärer inom området kräver eftertanke från vårdpersonalens sida.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)