Hälsofaktorer och upplevda hälsotillstånd bland elever i Båstad kommun

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Problem: Barn och ungas psykiska hälsa har fått stor uppmärksamhet, då forskningen tyder på att den blir allt sämre. Forskningen tar upp faktorer som ökad ångest, depression och psykisk obalans bland barn och unga men också ungas brist på fysisk aktivitet samt att användningen av sociala medier har ökat. Forskningen tyder även på att skolresultaten blir sämre. Skolan som arena är unik då alla barn och unga befinner sig i skolan under större delen av sin uppväxt oavsett socioekonomisk status samt levnadsförhållande. Hur kan skolan på bästa sätt förebygga psykisk ohälsa bland eleverna i Båstad kommun?  Syfte: Att få en tydligare bild över ungdomarnas mående i Båstad kommun och identifiera hälsofaktorer som kan kopplas till elevernas psykiska hälsa när det gäller både positiva och negativa effekter och deras relationer till varandra. Utifrån detta är min förhoppning att komma fram till vad skolan faktiskt kan bidra med för att främja den psykiska hälsan hos eleverna. Metod: En empirisk undersökning i form av en kvantitativ digital enkät på elever i årskurs 6-9 som går i grundskolan i Båstad kommun Resultat: Studien kom fram till att de flesta elever upplever att deras hälsotillstånd är bra, men är man tjej och går i årskurs 8 verkar man må sämre. Eleverna i Båstad är aktiva på många plan efter skoltid så som användning av sociala medier, goda sociala relationer, lägger ner tid på skolarbete samt är fysisk aktiva vilket enligt forskningen är positivt för hälsan. Det jag kom fram till som var negativ var brist på rekreation hos eleverna, dvs de var för aktiva på alla plan för att gynna sin psykiska hälsa.  Slutsats: Då studiens fokus var hur skolan som arena kan göra för att främja elevers psykiska hälsa kom jag fram till tre olika delar som skolan kan fokusera på och det är 1. Elevhälsoteamets betydande roll både för eleven, pedagogerna samt vårdnadshavare.2. Rekreation under skoltid3. Mer fysisk aktivitet samt fokus på elevers hälsa under skoltid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)