Sex and the City har inte åldrats som ett fint vin : En narrativ studie av Sex and the Citys kvinnliga huvudkaraktärer i relation till män ur ett feministiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Sammanfattning: Denna narrativa studie har analyserat de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City för att hitta mönster av hur patriarkala, icke feministiska samt feministiska aspekter äger rum i serien för att hitta traditionella och postfeministiska mönster. För att ta reda på detta har scener från sju olika avsnitt valts ut där relevanta samtal och händelser utspelas för att sedan analyseras utifrån metoden narrativ analys och  kvalitativ innehållsanalys. De scener som valdes ut innehåller händelser som speglar kvinnornas syn på dejting, relationer, sex eller kärlek samt scener där kvinnorna vistas tillsammans med män i dejting- eller relationssammanhang. Dessa scener delades in i sex olika tematiseringar för att kunna analysera alla relevanta aspekter för att kunna hitta mönster som ifrågasätter den feministiska stämpeln som serien har haft och fortfarande har än idag, 23 år efter premiäravsnittet. Dessa tematiseringar avhandlar kvinnornas syn på kvinnor  i relation till män, kvinnornas behov av män och deras självständighet och porträtteringen av de kvinnliga huvudkaraktärerna och män. Genom att analysera dessa aspekter besvaras studiens två frågeställningar: Hur porträtteras de fyra kvinnliga huvudkaraktärerna i Sex and the City? och Hur speglas patriarkala strukturer i serien Sex and the City?. Studien har använt Laura Mulveys den manliga blicken- och postfeministisk-teori, samt teorier om könsnormer och könsstereotyper.  Resultatet visar att serien Sex and the City, som har hyllats för att vara feministiskt banbrytande till stor del har feministiska aspekter då serien har fyra starka, kvinnliga huvudkaraktärer där deras liv och tankar skildras. Trots detta genomsyras serien av patriarkala strukturer och icke feministiska aspekter då kvinnornas huvudfokus är män. Större delen av deras samtal handlar om män och hur de ska anpassa sig själva för att vara åtråvärda för män. Osäkerheter som kvinnorna har grundar sig i en oro för att inte vara attraktiva nog för män och den säkerhet de känner kring sina utseende grundar sig till stor del i manlig bekräftelse. Kvinnorna visar tendenser på att trycka ner andra kvinnor på grund av egen osäkerhet när det kommer till män. Män och kvinnors beteenden i relationer porträtteras på ett könsstereotypiskt sätt där kvinnorna övervägande är mer omhändertagande, känslostyrda och anpassningsbara medan männen är mer känslomässigt stängda och mindre anpassningsbara. Serien handlar om kvinnorna, men fokuset hamnar ändå tillslut på män. Med dessa resultat som grund kan seriens traditionella feministiska samt postfeministiska aspekter ifrågasättas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)