Lagen om revisorns anmälningsskyldighet - fungerar lagen i praktiken?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: 1 januari 1999 infördes lagen om revisorns anmälningsskyldighet. Den ålägger revisorn i ett aktiebolag en anmälningsskyldighet om han misstänker att VD eller styrelseledamot gjort sig skyldig till brott inom ramen för bolagets verksamhet. Lagen är mycket omdebatterad och möttes av stor skepsis, främst bland revisorer, vid dess införande. Vårt syfte med denna uppsats är att utifrån ett empiriskt material undersöka om tillämpningen av lagen medför att lagstiftarens avsikter uppnås. Sammantaget tyder det som framkommit i vår undersökning på att lagen om revisorns anmälningsskyldighet inte fungerar i praktiken. Vi ser flera skäl till varför det är så. Ett skäl är att brottsbenägna personer tenderar att vända sig till oseriösa revisorer eller väljer en annan bolagsform för att undkomma lagen. Ytterligare ett skäl är att revisorn känner att han saknar den juridiska kompetens som krävs för att kunna tillämpa lagen korrekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)