Reporäntans inverkan på bostadsmarknaden - Hur lägre räntor påverkar priset för en bostadsrätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Nima Tahvilzadeh; [2016-09-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Ur ett historiskt perspektiv har bankernas bolåneräntor följt reporäntan. Enligt Riksbanken har ändrade regler angående hur bankerna finansierar sina lån gjort det dyrare för bankerna att låna ut pengar. De nya reglerna trädde i kraft efter den finansiella krisen 2008. Bankerna själva uttrycker att det finns flera faktorer som avgör vilken nivå de olika bolåneräntorna hamnar på och att reporäntan bara är en av flera faktorer som påverkar de olika räntorna.Studien inleds med att sambandet mellan bolåneräntorna och reporäntan undersöks genom en enkel linjär regression. Fler regressioner utförs sedan för att undersöka om sambandet de emellan förändras med tiden och i vilken grad. I nästa fas undersöker studien hur det linjära sambandet mellan bolåneräntan och priset för en bostadsrätt ser ut. Genom en regressionsanalys vill studien visa i vilken grad Riksbanken påverkar priset för en bostadsrätt genom att justera styrräntan. För att bedöma priset för en bostadsrätt har Nasdaq OMX Valueguard- KTH Housing Index (HOX) används. HOX är ett index över samtliga försäljningar av bostadsrätter i Sverige sedan 2005.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)