Det gröna stödet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Det gröna stödet - “det ska vara lätt att göra rätt”. En kvalitativ studie om betydelsen av stöd för att underlätta ekoentreprenörers utmaningar Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2019, 15 HP. Författare: Saga Kjell och Linn Forsander Handledare: Hervé Corvellec Bakgrund och problemdiskussion: En av vår tids största samhällsdebatter rör klimatfrågan. I samband med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 har Sveriges regering publicerat en handlingsplan för en omställning mot en hållbar utveckling. Hållbart företagande är en del av förändringen mot ett hållbart samhälle. Genom ekologiskt hållbara affärsidéer kan ekoentreprenörer bidra till en positiv samhällsutveckling. Att starta företag är generellt svårt och att starta ett företag som fokuserar på ekologisk hållbarhet medför ytterligare utmaningar. Dessa företag kan behöva stöd som underlättar deras hållbarhetsarbete. Eftersom detta är en förhållandevis ny företeelse skulle det vara av intresse att undersöka vilka utmaningar entreprenörer med en ekologiskt hållbar affärsidé möter och vilken betydelse de stödtjänster de har använt sig av för att upprätthålla ekologiskt hållbara verksamheter. Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka stöd ekoentreprenörer använder sig av och vilken betydelse stöden har spelat för att underlätta deras utmaningar i hållbarhetsarbetet. Frågeställningar: Vilka utmaningar möter ekoentreprenörer vad gäller ekologisk hållbarhet? Vilka stöd använder nystartade företag med en ekologiskt hållbar affärsidé och vilken betydelse har stöden spelat? Metod och genomförande: Uppsatsen utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Teori: Ekoentreprenörer för ekologisk hållbar utveckling, hållbar affärsmodell, det resursbaserade perspektivet. Slutsatser: Studien visar att definitionen av vad som klassas som stöd har en bredare innebörd för de gröna entreprenörerna än vad man tidigare trott. Vidare visar studien att staten är en viktig aktör i ekologisk hållbar utveckling och bör underlätta för ekoentreprenörer genom att med olika medel skapa ett företagsklimat som främjar samverkan. Slutligen visar studien att ekoentreprenörer behöver en marknadskorrigering. Nyckelord: startups, ekologisk hållbarhet, ekoentreprenör, stöd, resurser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)