Arbetsplatsens miljöarbete. En kvalitativ studie om miljöarbetets påverkan på medarbetarnas motivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Josefin Arhusiander; Muhamed Abdi; [2022-02-16]

Nyckelord: CSR; motivation; Miljöarbete;

Sammanfattning: Studiens syfte var att undersöka hur medarbetarnas motivation påverkas av arbetsplatsens miljöarbete, samt redogöra varför och hur arbetsplatsen ska arbeta för att uppnå högre motivation. Vi genomförde 12 kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare i ett blandat urval av företag. Teorin plockades in från ett antal olika källor rörande CSR med fokusering av miljöperspektiv och motivationsteorier. Insamlad data har utvärderats efter teorierna kring CSR och motivation. Resultatet visar att arbetsplatsens miljöarbete inte har någon påverkan på medarbetarnas motivation. Dock är miljöarbete viktigt att applicera på en arbetsplats, då medarbetarna föredrar en arbetsplats som är måna om miljön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)