Bitcoin & valutakonkurrens : En jämförande nyttoanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

Författare: Robert Bostedt; [2015]

Nyckelord: Bitcoin; Valutakonkurrens;

Sammanfattning:

Denna uppsats undersöker nyttan som uppfylls i bytesmedlet Bitcoin i förhållande till densvenska kronan i allmänhet och de makroekonomiska konsekvenserna av sådannyttouppfyllelse i synnerhet. Undersökningen utgår från att nyttan som kan härledas urpengar kommer av dess inneboende kvalitéer, främst i form av dess möjligheter att bevaravärde i samt dess möjligheter att generera låga transaktionskostnader. Undersökningenfinner att det finns möjligheter för Bitcoin att generera högre nytta än den svenska kronanunder vissa omständigheter. Detta främst i avseendet värdelagring till följd av denregelföljda penningmängdsutveckling som Bitcoin karaktäriseras av och i tider där densvenska kronans monetära bas expanderas när penningpolitik förs och inflation uppstårsom följd. I sådana tider finner undersökningen att Bitcoins ökade nytta i jämförelse medden svenska kronan skapar incitament för individer att byta valuta från den svenskakronan till Bitcoin om vinsterna i nytta är stor nog. I detta uppkommer den centralaanalysen om huruvida Bitcoin och dess användning introducerar systemrisker i denmakroekonomiska politiken. Om det finns en god och lättillgänglig möjlighet att bytavaluta när penningpolitik skapar inflation i den svenska kronan kan också risk finnas attpenningpolitiken misslyckas. Detta till följd av det köpkraftsbortfall som sker i densvenska kronan när dess efterfrågan minskar om människor byter valuta. Undersökningenfinner att resultatet beror på vilket teoretiskt perspektiv som anläggs i analysen och att detfaktiskt råder tydliga systemrisker av Bitcoin i ett keynesianskt perspektiv, medanmotsatsen, att systemriskerna finns inneboende i den svenska kronan och att Bitcoin kanvara en väg från dessa systemrisker, är slutsatsen av en analys utgående från denösterrikiska konjunkturcykelteorin. Trots de uppfattade systemriskerna med enkeynesiansk syn, föreslås reformer för att Bitcoin ska kunna samexistera medkeynesianska penninginstitut för att kunna ta vara på den nytta som kan resultera avBitcoins användning som bytesmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)