”Men det är ju allting” En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på digitaliseringen och dess möjligheter i fritidshem

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: I det här examensarbetet undersöks hur lärare i fritidshem talar om hur de ser på möjligheter och begränsningar i arbetet med digitala teknologier. Examensarbetets frågeställningar är: ”Hur talar lärarna om de utmaningar och möjligheter som de möter i det pedagogiska arbetet med digitala teknologier?”, ”På vilket sätt används digitala teknologier i fritidsverksamheten och hur kan detta arbete relateras till kravet på digital kompetens i styrdokumenten?” samt ”Hur kan lärares erfarenheter tas tillvara på och vilka goda exempel kan identifieras?”. Det sociokulturella perspektivet ligger som teoretisk grund för att skapa förståelse kring hur lärare talar om digitala teknologier.Examensarbetet utgår från en kvalitativ ansats och har samlat in empiri via semistrukturerade intervjuer med sex olika lärare i fritidshem från sex olika skolor. Alla intervjuerna genomfördes enskilt i skolorna. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en tematisk analys med inspiration från SWOT-analys för att belysa det som framkommer i intervjuerna.Resultatet som presenteras i studien visar bland annat att lärarens egna digitala kompetens ligger som grund för hur undervisningen med digitala teknologier sker. Resultatet visar även att ett kritiskt förhållningssätt till digitaliseringen möjliggör att använda digitala teknologier på ett kreativt sätt som grundar sig i läroplanen. Diskussionen belyser bland annat att kvaliteten i användandet av digitala teknologier inte avgörs i mängden digitala teknologier utan hur lärarna arbetar utifrån syfte och mål samt hur de problematiserar praktikerna i hur de digitala teknologierna används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)