Kubistiskt Måleri : En gestaltande undersökning av det kubistiska bildrummet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Sammanfattning:

Kubismen utvecklades för drygt 100 år sedan av spanjoren Pablo Picasso och fransmannen George Braque och har kommit att påverka konsten ända fram till idag. I den kubistiska litteraturen återkommer ett flertal begrepp som beskriver den kubistiska målningens uppbyggnad och det är inte alltid klart vilken roll dessa begrepp spelar för konstverkets uppbyggnad. Genom en hermeneutisk utgångspunkt och med hjälp av en gestaltande undersökning i form av eget måleri har dessa olika begrepp studerats och synliggjorts. Måleriet har noga dokumenterats med hjälp av fotografier och loggbok för att sedan i en avslutande diskussion besvara frågeställningen: Vilka teoretiska begrepp är centrala inom kubismen och hur gestaltas dessa i kubistiskt måleri? Vidare talar man i bildsammanhang ofta om olika bildrum och dess betydelse för verket. Litteraturen på området tar bland annat upp det avbildade rummet och det referentiella rummet och genom ovan nämnda undersökningsmetod har en andra frågeställning besvarats; Hur ser relationen mellan det avbildade rummet och det referentiella rummet ut i kubistiskt måleri? Resultatet av den gestaltande undersökningen kan ses i bilderna nedan. Studien belyser grundelementen i kubistiskt måleri och lyfter fram den problematik som Pablo Picasso och George Braque ställdes inför då de skapade den konstform som kommit att kallas den mest inflytelserika och viktigaste konstinriktningen under 1900-talet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)