Stråldos till barn som genomgår datortomografiundersökningar av huvudet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: DT-undersökning av huvudet på barn blir allt mer vanligt vilket ökar de potentiella risker för skador som exponering av joniserande strålning innebär. Syftet med studien var att beskriva den mängd stråldos barn utsätts för vid datortomografiundersökningar av huvudet. En litteraturstudie genomfördes för att svara på syftet genom en analys av resultatet från åtta artiklar. Det sammanställda resultatet visade på spridda resultat av den effektiva dosen vid DT-undersökning av huvudet på barn. Användningen av vuxenprotokoll vid DT-huvudundersökning på barn var den beräknades stråldosen 39,2 mGy jämfört med 25,7 mGy för barnprotokoll. På grund av riskerna för skador orsakade av joniserande strålning är det viktigt att rätt protokoll används samt att undersökningen är optimerad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)