Nuvarande forskningsläge för potentiella läkemedelskandidater vid behandling av kärnsymtom vid autism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Autismspektrumtillstånd kännetecknas av kärnsymtomen stereotypa, repetitiva beteenden samt nedsatt förmåga att kunna hantera sociala relationer. Diagnostisering försvåras dock av att inga biomarkörer finns tillgängliga än. Forskning pågår för att få klarhet i patofysiologiska mekanismer, där funna defekta gener ger en bild av ökade svårigheter för nervcellen att reglera signaler efter behov. Behandling som riktar sig mot kärnsymtomen vid autismspektrumtillstånd finns ej, men forskning pågår för att hitta lämpliga läkemedel. Syftet med detta arbete var att sammanställa senaste forskningen inom detta område, via sökning efter dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, för att utvärdera om något läkemedel kommer finnas på marknaden inom en snar framtid. Studier med D-vitamin, bumetanid (diuretikum), suramin (antipurinergt), memantin ”extended release” (mot Alzheimers sjukdom), metylerad vitamin B12 och celecoxib (anti-inflammatoriskt) som adjuvans till risperidon (neuroleptikum) utvärderades för effekten på kärnsymtom vid autismspektrumtillstånd. Bumetanid, som är ett loop-diuretikum, var det läkemedel som kommit längre än övriga. Om även fas 3 ger positiva resultat så finns möjligheten att detta kan släppas på europeiska marknaden om några år för behandling av kärnsymtom vid autismspektrumtillstånd. Övriga substanser var i ett mycket tidigt utvecklingsstadium.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)