Granskning av hållbarhetsrapporter : En kvalitativ undersökning av arbetsprocessen och utmaningarna vid granskning av hållbarhetsrapporter

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Hållbarhetsredovisning har under de senaste åren kommit att öka vilket har resulterat i en större efterfrågan på en extern part som granskar hållbarhetsrapporten. Efterfrågan av hållbarhetsgranskningar har medfört nya områden att granska i kombination med nya utmaningar för revisionsyrket. Tidigare forskning visar att det finns utmaningar med hållbarhetsgranskningen men går inte in på hur granskningarna går till i praktiken. Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur hållbarhetsspecialister arbetar vid en granskning av hållbarhetsrapporter samt vad som ligger till grund för arbetsprocessen.     Genom att utföra kvalitativa intervjuer med sex hållbarhetsspecialister har en förståelse skapats för hur en hållbarhetsgranskning går till, vilka faktorer som är mest väsentliga samt vilka utmaningar de upplever vid en granskning av hållbarhetsrapporter. Respondenterna presenterade flera aspekter som tidigare forskning inte identifierat som väsentliga faktorer att ta hänsyn till. Vidare fick respondenterna redogöra för sin känsla av komfort till granskningen vilket applicerar komfortteorin på hållbarhetsgranskning.   Studiens slutsatser är att arbetsprocessen vid en hållbarhetsgranskning inte skiljer sig markant ifrån en finansiell revision. De faktorer som respondenterna uppgav påverkar arbetsprocessen var liknande som tidigare litteratur har behandlat och centreras kring faktorer gällande det granskade företaget. Utmaningarna som respondenterna upplever involverar till stor del aspekter som har en negativ inverkan på arbetet där de också har begränsad möjlighet att påverka det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)