Kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor i Sverige. Ett behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi vilket innebär borttagning av delar av eller hela bröstet. Behandlingen kan medföra fysiska, psykiska och psykosociala förändringar i kvinnors liv. Författarna hoppas att litteraturöversikten kommer att bidra till ökad förståelse och kunskap om kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi hos allmänsjuksköterskor.  Syfte: Syfte var att belysa kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi vid bröstcancer.  Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt baserad på tio kvalitativa studier. Studiernas resultat granskades och analyserades enligt Fribergs metod. Likheter och skillnader från de inkluderade studierna urskildes och kategoriserats i huvudteman och underteman. Författarna använde Katie Erikssons hälsokors som teoretisk utgångspunkt.  Resultat: Resultatet presenteras i fem huvudteman: En förändrad kropp; Upplevelse av kroppen efter mastektomi; Förändring av kvinnlighet och identitet; Strävan efter normalitet i samband med kroppsförändring; Upplevelse av kroppsförändringens inverkan på sociala relationer.  Diskussion: Författarna diskuterade om kvinnors upplevelser av kroppen efter mastektomi och hur kroppsförändringen påverkar kvinnors självbild och relation till omgivningen. Katie Erikssons hälsokors användes för att diskutera kvinnors hälsoposition. Författarna har även använt andra studier och egna reflektioner i resultatdiskussionen.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)