Varför ansluter sig människor till sekter? : En jämförande studie av aktuell forskning kring sektbeteende.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka varför människor ansluter sig till sekter genom att studera vad aktuellforskning säger om ämnet. Detta har gjorts främst ur en psykologisk och sociologisk synvinkel. De vetenskapligaverk som har studerats är skrivna avforskarna Peter Åkerbäck, Håkan Järvå och Anton Geels. Dessaverkhar jämförts med teorier av Anthony Giddens, Zygmunt Bauman och Abraham Maslow. Resultatet blev att frågeställningarnainte går att besvara på ett simplifierat sätt, utan anledningen till att människor ansluter sig till sekter ligger på ett djupt sociologiskt och psykologiskt plan, som bottnar ien konsekvens av samhällets fragmentisering och individualisering. Studien efterlyser en kombination av olika perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)