Rolig styrning är effektiv styrning :  En undersökning om styrning av anställda i företag med hög personalomsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Kandidatuppsats i Företagsekonomi III, Ekonomistyrning 15 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, våren 2017. Författare: Sarah Bonander, Rebecca Lundin och Erika Rydén Handledare: Thomas Karlsson Examinator: Petter Boye Titel: Rolig styrning är effektiv styrning – En undersökning om styrning av anställda i företag med hög personalomsättning Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur tre företag som präglas av hög personalomsättning använder olika former av styrning för att få de anställda att arbeta mot företagets mål, samt att undersöka huruvida de anställda uppfattar styrningen som motiverande för att uppnå dessa. Syftet är vidare att jämföra dessa tre företags eventuella likheter och skillnader i styrningen av de anställda, samt de anställdas uppfattning om denna. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats som behandlar fenomenet styrning i företag med hög personalomsättning. Vi har samlat in empiri genom intervjuer med tre svenska företag som präglas av hög personalomsättning. Slutsats: Vi har genom denna studie kommit fram till slutsatsen att det finns många likheter i sättet att styra de anställda bland de företag vi har jämfört. Skillnaderna i företagen ligger i hur de anställda ser på sättet de blir styrda. Inget av företagen ser den höga personalomsättningen som ett problem, utan väljer att se det som positivt med nyanställd personal. För att få en bra blandning av nya och erfarna medarbetare krävs att personalen vill återkomma till företagen, och detta lyckas man med genom att skapa engagemang och lojalitet hos de anställda. Nyckelord Personalomsättning, styrning, motivation, säsongspersonal, företagskultur. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)