När är en IVA-patient avdelningsklar? Intensiv- och avdelningssjuksköterskans uppfattning om avdelningsklar patient

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Vid överflyttning av en patient från intensivvårdsavdelning till vårdavdelning, kan skillnaden mellan avdelningarna utgöra ett problem, både för personal, patient och anhöriga. Med en ökad kunskap kan förståelsen mellan avdelningarna förbättras och leda till ett bättre samarbete, det i sin tur blir gynnsamt för patienten som upplever en smidigare överflyttning. Syftet: Syftet med denna studie var att jämföra IVA-sjuksköterskans och avdelningssjuksköterskans uppfattning om när en IVA-patient är klar att överflyttas till en vårdavdelning. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie. Enkäter delades ut till två allmänna intensivvårdsavdelningar och nio vårdavdelningar på två universitetssjukhus, Malmö-Lund. 286 enkäter delades ut och 152 sjuksköterskor besvarade enkäten, vilket blev en svarsfrekvens på 53 %. Resultat: En statistisk signifikant skillnad kunde påvisas mellan IVA-ssk och avd-ssk uppfattningen vad gäller synen på en avdelningsklar IVA-patient (p-värde 0,049). Framför allt kunde det ses en skillnad inom omvårdnad kategorierna (p-värde <0,001). Slutsats: Ett bra samarbete mellan vårdavdelning och IVA kan medföra att patient och anhöriga upplever en större trygghet vid överflyttningen till vårdavdelning. För att bättre kunna uppfatta sjuksköterskors syn på hur en avdelningsklar IVA-patient ser ut, finns det ett behov av ytterligare studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)