Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning: Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. Olika typer av förändringsmotstånd kan påverka förändringar på olika sätt, det gemensamma är att de bör hanteras för att alla ska bemöta förändringen likvärdigt. Syftet med studien är att utöka kunskapen kring faktorer som bidrar med motstånd i samband med förändringsarbeten inom tillverkande organisationer. Tidigare forskning tar upp kommunikation, motivation och delaktighet som faktorer som kan påverka motståndet bland medarbetarna. Ett bra ledarskap framförs som viktigt för att leda medarbetarna i rätt riktning med mål att uppnå aktivt motstånd i stället för ett passivt. Studien tillämpades av en kvantitativ metod där datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter som medarbetarna i fallorganisationen fick möjlighet till att besvara. Den insamlade data analyserades med hjälp av två analyser: faktor- och klusteranalys. Alla analyser bearbetades i SPSS, som är ett statistiskt dataanalysprogram av IBM. I empirin gjordes en faktoranalys där 21 enkätfrågor reducerades till tre index som utifrån tidigare forskning kunde kopplas till kommunikation, motivation och delaktighet. Dessa nya faktorer användes sedan för att med hjälp av en klusteranalys finna olika grupperingar bland medarbetarna för och därefter identifiera olika typer av motstånd. Slutsatsen är medarbetarna i stora drag är motiverade till att genomföra förändringarna. Det som kan bidra till motstånd är bristande kommunikation och utesluten delaktighet. Något som på lång sikt även kan påverka motivationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)