”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. Appraisal-teorin belyser evaluerande språk utifrån ett system som beskriver hur och av vem värderingar och känslor etableras, förstärks och till vem de riktas (Martin & White 2005:9). Analyser av två noveller visar att evaluerande semantiska resurser genomsyrar narrativa texter och att dessa resurser kan realiseras och samverka på olika sätt i en berättelses dramaturgi, persongalleri och sensmoral. Skillnaderna mellan novellerna är i detta avseende relativt stor. I studien undersöks även hur andraspråksinlärare uppfattar evalueringar och hur de går tillväga för att tolka dessa i novellerna. Det framgår genom textsamtal att evaluerande semantiska resurser kan bära på viktig information som är central för förståelse av en narrativ text och att andraspråksinlärares läsförståelse påverkas av hur dessa resurser realiseras och samverkar i texterna. Även om deltagarna i studien har god läsvana visar sig tolkning av behaviorala processer, kroppsliga uttryck, adjektiv, metaforer och graderingar (exempelvis förstärkningsord) vara stora utmaningar. Det visar sig emellertid att evalueringar kan samspela och förstärka genretypiska drag vilket kan ge deltagarna textuella ledtrådar som underlättar läsförståelsen. En implikation för andraspråksundervisning är således att det är betydelsefullt att särskilt uppmärksamma evaluerande semantiska resurser vid litteraturläsning och att appraisal-analys kan vara ett stöd i lärares planering av ett litteraturmoment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)