Kommunikation i allmänhetens vardagsrum : En kvalitativ intervjustudie om bibliotekariers upplevelser av folkbibliotekens demokratiska roll i samhället

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Med bakgrund i att samhället blir allt mer digitaliserat är studiens syfte att undersöka bibliotekariers upplevelser av kommunikation med biblioteksbesökare och sin folkbildande roll. Fokus för studien är bibliotekariernas egen upplevelse vilket resulterat i att en kvalitativ metod med intervjuer har använts. Studiens resultat visar att bibliotekarier upplever att kommunikation och ett gott bemötande är av stor vikt, både i det fysiska och det digitala rummet. Bibliotekarier upplever även att de har relevant kompetens för yrket, men att grundutbildningen saknar ämnesområden som pedagogiskt bemötande och IT. Studiens resultat visar även att bibliotekarier upplever att de kontinuerligt måste hålla sig ajour inom IT och de upplever att en alltmer digitaliserad biblioteksverksamhet bidrar till att den digitala delaktigheten bland medborgarna ökar i samhället. Studiens bidrag till forskningen resulterar i en förståelse för hur folkbiblioteken, som en mötesplats samt en plats för informations- och kunskapsinhämtning, samspelar med medborgarna i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)