Modell för analys och effektivisering av e-handel med tillhörande distribution : En fallstudie på EM-Möbler

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Användningen av e-handel har växt de senaste åren och detta har medfört större möjligheter för kunder. E-handeln har möjlighet att nå ut till en större målgrupp utan geografiska hinder. Detta medför ett behov av förändring i distributionen av fysiska produkter. Kunder som använder sig av e- handel har höga krav på företag och det är viktigt att e-handeln är så effektiv som möjligt för att kunna konkurrera med andra företag. Syfte: Syftet med studien var att utforma en modell för analys och effektivisering av e-handel med tillhörande distribution. Modellen utvärderades vid EM-möbler. Metod: En litteraturstudie utformades från vetenskapliga artiklar, böcker och internetsidor. Den teori som samlades in ligger till grund för modellen för analys och effektivisering av e-handel med tillhörande distribution som fortsättningsvis även kommer benämnas som effektiviseringsmodellen. Empirisk data samlades in genom intervjuer med butikschefer och annan personal på EM-möbler samt en enkät besvarades av EM:s kunder. Effektiviseringsmodellen: En modell utformades genom en sammanställning av viktiga faktorer från teorin. Vid tillämpning av modellen framkom en del problem och utvecklingsområden som EM står inför. Efter tillämpningen av modellen framkom även vilka styrkor och svagheter modellen har. Slutsats: Det är många faktorer som påverkar arbetet med e-handel och kunder ställer höga krav när det gäller hemleveranser. För att skapa en modell för analys och effektivisering av e-handel med tillhörande distribution har faktorer från teorin sammanställts. För att tydliggöra länkarna mellan de olika faktorerna utformades en ”karta” och en steg-för-steg guide utformades för att förtydliga hur modellen ska tillämpas. När modellen tillämpades på fallföretaget framkom en del problem- och utvecklingsområden. På grund av det är så många faktorer som påverkar e-handel med tillhörande distribution och effektiviseringsmodellen endast tar upp en del faktorer finns i vidare studier möjligheter för utveckling av modellen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)