”Varför ska jag jobba?” : Om elevers motivation till lärande under språkvalslektionerna.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Studien har tagit ansats ur Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) av moderna språk. I den framkom att elever, speciellt inom språkvalsinriktningarna svenska och engelska, var omotiverade till arbete under dessa lektioner. Studiens syfte är att utifrån olika språkvalsgrupper i åk 9 bidra med kunskap om vad som främjar elevers motivation till arbete och visa skillnader mellan språkvalsgrupperna. En kvalitativ forskningsmetod, med semistrukturerade intervjuer, har används för att söka svar på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuer har gjorts med två elever ur språkvalsgrupperna tyska, franska, svenska och engelska, vilket ger totalt åtta intervjuer. En tematisk innehållsanalys har resulterat i beskrivningar av vad informanterna ser som främjande för motivationen under språkvalslektionerna. Utifrån den analys som har gjorts för att söka svar på studiens frågeställningar, har teman utkristalliserats och redovisas. Studiens resultat visade att det främst är uppgifterna, läraren, betyg och meritvärde samt att eleverna har ett intresse i något/tycker att något är roligt, som hade inverkan på deras motivation. Det framträdde skillnader mellan språkvalsgruppernas beskrivningar av vad som motiverar dem, speciellt vad gäller läraren och betyg. Tyskagruppen angav flest motivationsfaktorer. Vad dessa skillnader beror på diskuteras. Eftersom studien visar att elever i språkvalsinriktningarna svenska och engelska ser färre faktorer som främjar deras motivation, kanske framtida forskning kring språkvals- inriktningarna svenska och engelska skulle ha fokus på statens intention med dessa språkval och utifrån det, få en beskrivning av vad verkligheten ger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)